Wednesday, November 20, 2013

Nëntë zonat e rrezikshme ne ndotje kimike në Shqipëri

Tirane - Nente zona ne Shqiperi jane kimikisht te rezikshme per shkak te lenmdeve helmuese te depozituara ne to. Ekspertet, te cilet kane zhvilluar nje studim, mbi ndikimin ne mjedis kane renditur nente zonat me te ndotura, me mbetje te rrezikshme dhe Elbasani gjenden ne krye te listes. Per rehabilitimin e plote te ketyre 9 zonave, qe gjenden te shtrira ne Tirane, Berat, Perrenjas, Korce, Elbasan, Rreshen kerkohen rreth 620 milion euro dhe 320 mije euro per nderhyrjet operative

Ne krye te listes me 9 zonat me  te ndotura, vijon te mbetet Uzina e Shkrirjes se Ferrokromit ne Elbasan. Prej disa dekadash ne kete zone gjenden rreth 400 mije meter kub mbetje industriale me permbajtje metalesh te renda, tejet te rrezikshme per shendetin e njerezve. Ekspertet e mjedisit kane theksuar se per rehabilitimin e plote te kesaj zone, kerkohen 38 milionë euro dhe per kosto operative plot 250 mije euro. Ekspertet kane sqaruar se rrezikshmeria e ketyre zonave tek njerezit lidhen me kontaktin e tyre fizik. Nese prane ketyre zonave jetojne familje, atehere shendeti i tyre eshte i rrezikuar.

Zonat me  te ndotura                                          Mbetjet e rrezikshme
1. Alba Film ish-Kinostudio ( Tirane)                     50 gr kripera cianuri
                                                                       15.700 kg mbetje te tjera
2. Nderrmarja Dajti ( Tirane)                                759 kg perzierje te cianurit
3. Fabrika e baterive (Berat)                                Metale te renda, Pb,Cd, Ni
4.Miniera e ( Perrenjasit )                                    Metale te renda
5.Miniera e Bitinckes( Korce)                                Metale te renda
6.Dampa e Shllameve te Fe-Ni                             Metale te renda
7.Uzina e Shkrirjes se Ferrokromit( Elbasan )         400,000m kub mbetje industriale
8.Dampa e pesticideve (Rreshen)                         Metale te renda,pestice
9.Uzina e tekstileve Berat                                    126 ton kimikate  80 kg amoniak